Kurso programos

Grįžti

VERSLO FINANSAI (skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 2 kurso Bankininkystės ir Finansų magistrams)

VU zenklas.jpg

             VILNIAUS UNIVERSITETO

               Ekonomikos  fakultetas

                     Finansų katedra

 

 

 

VERSLO FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

 2 kurso Bankininkystės ir Finansų magistrams

 

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

Verslo finansų kurso tikslas plėtoti ir gilinti teorinius bei praktinius bendrovių finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės finansinę veiklą, vystymosi bei plėtros projektus.

Studentas jau turi būti išklausęs dalykus: Įmonių finansai (Finansų valdymas); Finansų rinkos; Investicijos; Tarptautiniai finansai

Verslo finansų kursas praplečia ir pagilina bendrovės finansų valdymo žinias. Kurso metu nagrinėjami šie klausimai: įmonės finansinio valdymo tikslai; finansinių ataskaitų nagrinėjimas; pinigų srautai ir finansinės ataskaitos; standartizuotos finansinės ataskaitos; trumpalaikiai ir ilgalaikiai likvidumo rodikliai; turto valdymo ir pelningumo rodikliai; rinkos vertės rodikliai ir Du Ponto lygybė; finansinio planavimo supratimas; finansinio planavimo modeliai; realizacijos tempų augimo metodas; išorinis finansavimas ir augimas; būsimoji vertė ir sudėtinės palūkanos; dabartinė vertė ir diskontavimas; dabartinių ir būsimųjų verčių palyginimas; sudėtinių piniginių įplaukų dabartinė ir būsimoji vertė; anuitetas ir perpetuitetas; skelbiama metinė palūkanų norma ir efektyvi metinė palūkanų norma. Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Akcijų vertinimas. Dabartinė grynoji vertė; atsipirkimo laiko taisyklė; diskontuota atsipirkimo laiko taisyklė; vidutinė apskaitinė grąža; vidinė pelno norma; vidinės pelno normos apskaičiavimo problemos; pelningumo indeksas; kapitalo investicijų planavimo praktinės problemos; kapitalo investicijų projekto pinigų srautų apskaičiavimo teoriniai pagrindai; kapitalo investicijų projekto finansinės formos bei supaprastintas pavyzdys; kapitalo investicijų projekto išplėstinis pavyzdys; pinigų srauto iš veiklos alternatyvūs apskaičiavimo būdai; sąnaudas mažinančių investicijų įvertinimas; minimalios konkursinės kainos apskaičiavimas; įrangos su skirtinga tarnavimo trukme įvertinimas; planuojama ir faktinė dabartinė grynoji vertė, scenarijų ir kiti „kas jeigu“ analizės metodai; apskaitinio „lūžio taško“ analizė; pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir „lūžio taškas“; pastoviųjų sąnaudų įtaka, analizuojant projektus; kapitalo investicijų finansavimo galimybės ir normavimas.

Gilinant ir plečiant bendrovių finansinio valdymo žinias ir įgūdžius, akcentuojamas probleminis dėstymas ir ypač daug dėmesio bus skiriama atvejų analizei bei jų pristatymui. Kurso apimtis rudens semestre 6 kreditai.

 

Dalyko aprašas

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai     Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai 

 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai 

 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas                                                        

 Paskaitos konspektai    Pratybos  Q&P     Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

  Paskaitos konspektai    Q&P     Pratybos    Testo klausimai

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

  Paskaitos konspektai  Pratybos  Q&P       Testo klausimai

 

7.      Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai   Pratybos  Q&P   Testo klausimai

 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

  Paskaitos konspektai      Q&P        Pratybos      Testo klausimai

 

 

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

 

  Paskaitos konspektai        Q&P    Pratybos        Testo klausimai

 

 

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

 

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

 

  Paskaitos konspektai     Q&P    Pratybos        Testo klausimai

 

 

Vadovėlinė medžiaga (prieiga studentams suteikiama individualiai)   Ch1   Ch2   Ch3   Ch4   Ch5   Ch6   Ch7   Ch8   9skyrius    10 skyrius

 

 

 

ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

 

Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

 

Atvejų analizės testų klausimai

 

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos, t.y. iki ketvirtadienio 17:30. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus () pavardę (es). Paskutinėse skaidrėse pateikiami 5-10 klausimų testui. Klausimai uždari su 5 atsakymais iš kurių galima pasirinkti tik 1-ą.

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

 

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Testo klausimų kokybė 0-2

8. Kolegų atvejų pristatymų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą, tačiau pirmenybė teikiama dar nedalyvavusiems. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

 

 

 Introductory Exercises

1-1 Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

 

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Note on Bank Loans (25-37 psl.) (Funding Growth)

Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

1-3 Toy World, Inc.

                            Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)

                            SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                            Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital)

1-4 Hampton Machine Tool Company

                            Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting)

 

Debt Policy and Long-Term Financing

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67- 70 psl.) (Target Debt plicy)

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) 2

                            E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 71-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-87 psl.) Costs of Financial Distress)

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) 3

                            Williams, 2002 ( 88-92 psl.) (Costs of Financial Distress)

                            The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress)

2-2 American Home Products Corporation

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions)

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions) trūksta128.

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions) trūksta 129

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage)

2-2a 128 psl.

2-2b 129 psl.

2-3 Hospital Corporation of America (A)

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets.

                            Stone Container Corporation (A) (165-177 psl.) (Equity Financing)

2-3 Hospital Corporation of America (A) 2

                            171 psl.

2-3 Hospital Corporation of America (A) 3

                            Stone Container Corporation (A) (178 psl.) (Equity Financing)

                            MCI Communications Coporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

2-3 Hospital Corporation of America (A) 4

                            MCI Communications Coporation (1983) (186-191 psl.) (Equity-Linked Securities)

2-4 Cox Commucations, Inc. (1999)

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities) 

 

2-5 Compania de Telefonos de Chile

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing)

                            Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution)

2-6 Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A)

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization)

2-7 Marriott Corporation (A)

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)

 

3-1 Introduction to Derivative Instruments

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)

3-2 Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged)

                            Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

3-2a 314 psl.

3-3 The Pension Plan of Bethlehem steel (2001)

                            The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management)

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques) 

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

 

Valuation and Investment

Valuation and Investment

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation.

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow)

                            NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow) 

A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow) 

                            Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting) 

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  

Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples)

 

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Faktas

Auditorija

Tema

1

Pn

rugsėjis-5

17:30-19:00

 

506

Įvadinė tema.

2

Pn

rugsėjis-5

19:10-20:40

 

506

Finansinės ataskaitos

3

Pn

rugsėjis-12

17:30-19:00

 

506

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai) pasiruošimas testui

4

Pn

rugsėjis-12

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

5

Pn

rugsėjis-19

17:30-19:00

 

506

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai) pasiruošimas testui

6

Pn

rugsėjis-19

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

7

Pn

rugsėjis-26

17:30-19:00

 

EC

Testas Nr.1 (1,2,3 temos)

8

Pn

rugsėjis-26

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė  Finansinis planavimas

9

Pn

spalis-3

17:30-19:00

 

506

 Finansinis planavimas Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

10

Pn

spalis-3

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

11

Pn

spalis-10

17:30-19:00

 

506

 

12

Pn

spalis-10

19:10-20:40

 

506

 

13

Pn

spalis-17

17:30-19:00

 

506

Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas  Pasiruošimas testui

14

Pn

spalis-17

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

15

Pn

spalis-24

17:30-19:00

 

EC

Testas Nr.2 (4,5,6 temos)

16

Pn

spalis-24

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė. Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Pasiruošimas testui

17

Pn

spalis-31

17:30-19:00

 

506

Atvejų analizė. Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas Pasiruošimas testui  Paprastųjų akcijų vertinimas

18

Pn

spalis-31

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė. Paprastųjų akcijų vertinimas Pasiruošimas testui

19

Pn

lapkritis-7

17:30-19:00

 

EC

Testas Nr.3 (7,8 temos) Atvejų analizė

20

Pn

lapkritis-7

19:10-20:40

 

506

Investavimo kriterijai

21

Pn

lapkritis-14

17:30-19:00

 

506

Investavimo sprendimų priėmimas

22

Pn

lapkritis-14

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

23

Pn

lapkritis-21

17:30-19:00

 

506

Investavimo sprendimų priėmimas Pasiruošimas testui

24

Pn

lapkritis-21

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

25

Pn

lapkritis-28

17:30-19:00

 

EC

Testas Nr.4 (9,10 temos)

26

Pn

lapkritis-28

19:10-20:40

 

506

Atvejų analizė

27

Št

gruodis-5

19:10-20:41

 

EC

Egzaminas

28

Sk

gruodis-12

19:10-20:42

 

EC

Perlaikymas

 

 

 

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse, bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, 4 koliokviumai semestro metu ir egzaminas. Sėkmingai išlaikę koliokviumus studentai gali būti atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į: Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Testo klausimų kokybę. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,4.

Jei studentas praleido ne daugiau kaip 25 % paskaitų ir pratybų (seminarų) prie galutinio pažymio prisumuojama 1,0 balas.

Koliokviumai laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Koliokviumo pažymys dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai seminarų metu – 10 %

Paskaitų lankomumas – 10%

Atvejo analizė ir pristatymas – 40 %

1-jo koliokviumo (1-3 temos) pažymio – 10 % rugsėjo 26 d. 17:30 EC

2-jo koliokviumo (4-6 temos) pažymio – 10 % spalio 24 d. 17:30 EC

3-jo koliokviumo (7-8 temos) pažymio – 10 % lapkričio 7 d. 17:30 EC

4-jo koliokviumo (9-10 temos) pažymio – 10 % lapkričio 28 d. 17:30 EC

 

Egzaminas gruodžio 5. 17:30 EC

Skolininkams perlaikymas gruodžio 12 d. 17:30 EC

 

                     TESTŲ REZULTATAI
 
                                  Bankininkystė         Finansai
 
 

 
Grįžti