Kurso programos

Grįžti

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 1 kurso Verslo finansai ir Tarptautinio verslo ekonomika grupių magistrams neakivaizdininkams)

Description: Description: http://www.paskevicius.com/images/vulogo.gif

VILNIAUS UNIVERSITETO

EKONOMIKOS  FAKULTETAS


FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ 

 

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

Nuolatinių (sesijinių) magistrantūros studijų

Tarptautinio verslo ekonomikos ir Verslo finansų specialybių studentams

parengė  Prof. dr. A.Paškevičius

           Finansinės atskaitomybės analizės dalyko tikslas - suteikti studentams žinias, reikalingas profesiniam darbui pasirinktoje specialybėje. Finansinės atskaitomybės analizės srityje keliamas tikslas parengti specialistą, mokantį sudaryti finansines ataskaitas, naudotis finansiniais-analitiniais techniniais būdais, turintį analitinių sugebėjimų ir gebėjimų kontroliuoti finansinę veiklą, bei mokantį pateikti racionalius pasiūlymus analizės metu atskleistiems rezervams panaudoti. Kurso tikslas ne tik supažindinti su teoriniais pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius analizuojant  finansines ataskaitasTodėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir savarankiško darbo užduotis. Kurso apimtis 4 kreditai.

 

Įsisavinę finansinės atskaitomybės analizės dalyką studentai turi:

1. Suprasti ekonominės informacijos reikšmę, finansinės atskaitomybės sudėtį valdymo sistemoje bei mokėti ją sudaryti;

2.     Mokėti analizuoti  pagrindinės finansines ataskaitas horizontaliai ir vertikaliai.

3.     Mokėti analizuoti balansą ir įmonės apyvartinį kapitalą.

4.     Mokėti analizuoti pelno (nuostolio) ataskaitą. Mokėti apskaičiuoti pelningumo rodiklius.

5.     Mokėti analizuoti pinigų srautų ataskaitą, įgyti žinių apie pinigų srautų valdymą įmonėje ir nušviesti pinigų srautų ataskaitos vietą finansinių ataskaitų sistemoje. Išmokyti apskaičiuoti pinigų grąžos santykinius rodiklius.

6.     Mokėti apskaičiuoti įvairius santykinius rodiklius: mokumo, kapitalo rinkos ir veiklos efektyvumo.

7.     Mokėti analizuoti kapitalo struktūros ir svertų rodiklius.

8.     Mokėti kompleksiškai išanalizuoti įmonę, pateikiant apibendrinančias išvados ir atskleidžiant nepanaudotus

 rezervus.

9. Sugebėti nustatyti įmonės vertę, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

 

 

 

Dalyko turinį sudaro temos: Finansinė atskaitomybė ir jos vaidmuo finansų valdyme. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai. Pinigų srautų ataskaita ir jos analizė; Horizontali ir vertikali Balanso ir Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir pasirinkimo principai; Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė; Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė; Apyvartumo rodiklių analizė;       veikos efektyvumo rodiklių analizė; Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė; Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė. Bendrovės vertės apskaičiavimas diskontuotų pinigų srautų metodu.

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į Finansinės atskaitomybės analizę

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai      Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

   Paskaitos konspektai     Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

       3.3.1. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė

       3.3.2. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė

       3.3.3. Apyvartumo rodiklių ir veikos efektyvumo rodiklių analizė

       3.3.4. Pelningumo rodiklių analizė

       3.3.5. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai      Testo klausimai 

4. Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

4.1.   Būsimoji vertė ir jos nustatymas

4.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

4.3.   Daugiau apie dabartinę ir būsimąją vertę

  Paskaitos konspektai       Testo klausimai

5.     Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

5.1.   Dabartinė ir būsimoji sudėtinių pinigų srautų vertė.

5.2.   Pinigų srautų vertinimo lygiai: Anuitetas ir perpetuitetas.

5.3.  Normų palyginimas: sudėjimo efektas

5.4.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

  Paskaitos konspektai            Testo klausimai

 

 

6.  Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu

6.1.  Verslo vertinimo objektas ir vertinimo atvejai

6.2 . Verslo vertinimo principai ir požiūriai

6.3. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų požiūriu

Paskaitos konspektai      Verslo vertės apskaičiavimo modelis  

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1.       Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2009.

2.       Karen P. Schoenebeck, Mark P. Holtzman. Interpreting and Analyzing Financial Statements, 5/E ISBN-10: 0136121985,  Prentice Hall, 2010,  212 pp

3.       J.MackevičiusJ. Įmonių veiklos analizė. – V.:TEV, 2005, 476 p.

4.       Mackevičius J.Apskaita – V.:Mintis 1994

5.       Buškevičiutė E. Mačerinskienė I. Finansų analizė, Kaunas: Technologija, 2005

6.       Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2005

7.       NASDAQ rodiklių skaičiavimo metodika

8.       Europos vertinimo standartai 2012

 

 

MOKYMO METODAI

 

Paskaitų metu bus akcentuojama savarankiškų dalyko studijų specifika ir svarba. Kiekvienas studentas semestro eigoje analizuoja ir iki semestro pabaigos pristato dėstytojo parinktos arba studento pasirinktos įmonės finansinių ataskaitų analizę, pateikia savo interpretaciją bei pasiūlymus įmonės finansinei veiklai gerinti. Parinktos įmonės analizės pabaigoje pateikiamas verslo vertės apskaičiavimas, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

 

LANKOMUMO REIKALAVIMAI

 

Ne mažiau kaip 80% užsiėmimų.

TVARKARAŠTIS IR NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

Data

Laikas

Grupė

Auditorija

Namų darbų užduotys / Pastabos

2014.01.25

10:00-13:00

Tarptautinio verslo ekonomika

506a.

Atsispausdinti paskaitų konspektus. Pasirinkti įmonę savarankiškai užduočiai atlikti.

2014.02.08

9:00-16:00

Tarptautinio verslo ekonomika

506a.

Pradėti rengti savarankišką užduotį. Perskaityti 1-6 temas. Išanalizuoti testų klausimus.

2014.02.22

9:00-10:00

Tarptautinio verslo ekonomika

Egzaminų centras

Parengti savarankišką užduotį. Pasirengti testui. Išspręsti bandomuosius testus

2014.02.22

10:00-15:00

Verslo finansai

410a.

Atsispausdinti paskaitų konspektus, perskaityti 1-4 temas. Pasirinkti įmonę savarankiškai užduočiai atlikti

2014.03.01

9:00-14:00

Verslo finansai

410a.

Pradėti rengti savarankišką užduotį. Perskaityti 5-6 temas. Išanalizuoti testų klausimus..

2014.01.25

9:00-10:00

Verslo finansai

Egzaminų centras

Parengti savarankišką užduotį. Pasirengti testui. Išspręsti bandomuosius testus


 

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI

 

Egzaminas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50% pateiktų užduočių bei pateikti savarankišką užduotį, - pasirinktos įmonės finansinės atskaitomybės analizę ir verslo vertės apskaičiavimą, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

VERTINIMO BŪDAS

Galutinis pažymys apskaičiuojamas svertinio vidurkio būdu pagal savarankiškos užduoties vertinimą ir egzamino užduoties rezultatus, svoriais, naudojant pažymio sudėties koeficientus. (60 % egzaminas + 40 % darbas semestro metu).

Savarankiška užduotis

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Vilniaus NASDAQ OMX biržoje kotiruojamų bendrovių finansinės ataskaitos

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

 

 

	                                     REZULTATAI
  
                                           Verslo finansų specialybės studentų
  
                                           Tarptautinio verslo ekonomikos specialybės studentų


Grįžti