Kurso programos

Grįžti

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ (VU EF 1 kurso Žmogiškųjų išteklių vadyba specialybės magistrams)

VU herbas

VILNIAUS UNIVERSITETO

EKONOMIKOS  FAKULTETAS


FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

nuolatinių magistrantūros studijų

VVA 1 kurso Žmogiškųjų išteklių vadyba specialybės studentams

parengė  Prof. dr. A.Paškevičius

           Finansinės atskaitomybės analizės dalyko tikslas- suteikti studentams žinias, reikalingas profesiniam darbui pasirinktoje specialybėje. Finansinės atskaitomybės analizės srityje keliamas tikslas parengti specialistą, mokantį sudaryti finansines ataskaitas, naudotis finansiniais-analitiniais techniniais būdais, turintį analitinių sugebėjimų ir gebėjimų kontroliuoti finansinę veiklą, bei mokantį pateikti racionalius pasiūlymus analizės metu atskleistiems rezervams panaudoti. Kurso tikslas ne tik supažindinti su teoriniais pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius analizuojant finansines ataskaitas Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis 5 kreditai.

Įsisavinę finansinės atskaitomybės analizės dalyką studentai turi:

1. Suprasti ekonominės informacijos reikšmę, finansinės atskaitomybės sudėtį valdymo sistemoje bei mokėti ją sudaryti;

 1. Mokėti analizuoti pagrindinės finansines ataskaitas horizontaliai ir vertikaliai.

 2. Mokėti analizuoti balansą ir įmonės apyvartinį kapitalą.

 3. Mokėti analizuoti pelno (nuostolio) ataskaitą. Mokėti apskaičiuoti pelningumo rodiklius.

 4. Mokėti analizuoti pinigų srautų ataskaitą, įgyti žinių apie pinigų srautų valdymą įmonėje ir nušviesti pinigų srautų ataskaitos vietą finansinių ataskaitų sistemoje. Išmokyti apskaičiuoti pinigų grąžos santykinius rodiklius.

 5. Mokėti apskaičiuoti įvairius santykinius rodiklius: mokumo, kapitalo rinkos ir veiklos efektyvumo.

 6. Mokėti analizuoti kapitalo struktūros ir svertų rodiklius.

 7. Mokėti kompleksiškai išanalizuoti įmonę, pateikiant apibendrinančias išvados ir atskleidžiant nepanaudotus

  rezervus.

  9. Sugebėti nustatyti įmonės vertę, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

  Dalyko turinį sudaro temos: Finansinė atskaitomybė ir jos vaidmuo finansų valdyme. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai. Pinigų srautų ataskaita ir jos analizė; Horizontali ir vertikali Balanso ir Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir pasirinkimo principai; Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė; Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė; Apyvartumo rodiklių analizė;       veikos efektyvumo rodiklių analizė; Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė; Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė. Bendrovės vertės apskaičiavimas diskontuotų pinigų srautų metodu.

  KURSO STRUKTŪRA

  1.      Įvadas į Finansinės atskaitomybės analizę

  1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

  1.2.   Verslo organizavimo formos   

  1.3.   Finansų valdymo tikslai

  1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

  1.5.   Finansų rinkos

      Paskaitos konspektai           Testo klausimai

  2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

  2.1.   Balansas

  2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

  2.3.   Pinigų srautai

   

        Paskaitos konspektai           Testo klausimai

   

  3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

  3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

  3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

  3.3.   Koeficientinė analizė

         3.3.1. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė

         3.3.2. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė

         3.3.3. Apyvartumo rodiklių ir veikos efektyvumo rodiklių analizė

         3.3.4. Pelningumo rodiklių analizė

         3.3.5. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė

  3.4.   Du point lygybė

  3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

        Paskaitos konspektai       Pratybos        Testo klausimai

  4. Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė (Vadovėlio 5 tema)

  4.1.   Būsimoji vertė ir jos nustatymas

  4.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

  4.3.   Daugiau apie dabartinę ir būsimąją vertę

       Paskaitos konspektai           Testo klausimai

   

  5.     Diskontuotų pinigų srautų vertinimas (Vadovėlio 6 tema)

  5.1.   Dabartinė ir būsimoji sudėtinių pinigų srautų vertė.

  5.2.   Pinigų srautų vertinimo lygiai: Anuitetas ir perpetuitetas.

  5.3. Normų palyginimas: sudėjimo efektas

  5.4.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

        Paskaitos konspektai       Pratybos        Testo klausimai

  6. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu

  6.1. Verslo vertinimo objektas ir vertinimo atvejai

  6.2 . Verslo vertinimo principai ir požiūriai

  6.3. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų požiūriu

   

  Paskaitos konspektai               Verslo vertės apskaičiavimo modelis

   

   

  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖS UŽDUOTIS

   

  Analizės užduotis yra sudėtinė galutinio vertinimo dalis. Galutiniame vertinime ji sudarys 20 % galutinio vertinimo.

  Studentas savarankiškai pasirenka įmonę iš NYSE arba EURONEXT biržų sąrašo. Suderinęs su dėstytoju, studentas gali analizuoti tą įmonę, su kurios veikla bei finansinės atskaitomybės ataskaitomis yra susipažinęs.

  Analizės pristatymas pateikiamas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Analizės pristatymus (skaidres) ir Excel failus iki pristatymo auditorijoje atsiusti arvydas@paskevicius.com Prezentacijos failo pavadinimas – studento vardo raidė, pavardė bei bendrovės pavadinimas (gali būti sutrumpintas).

  Užduoties vertinimas priklauso nuo to ar pakankamai išsamiai ir teisingai atlikta bendrovės analizė bei vertinimas.

  Bendrovės analizėje studentas privalo atlikti įmonės finansinių ataskaitų analizę bei įmonės vertinimą, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą ir kitus metodus.

  Šios analizės tikslas įrodyti, kad studentas savarankiškai sugeba:

  1) analizuoti pagrindines finansines ataskaitas horizontaliai ir vertikaliai;

  2) analizuoti balansą ir įmonės apyvartinį kapitalą;

  3) analizuoti pelno (nuostolio) ataskaitą. Moka apskaičiuoti pelningumo rodiklius;

  4) analizuoti pinigų srautų ataskaitą, turi žinių apie pinigų srautų valdymą įmonėje bei moka interpretuoti pinigų srautų ataskaitos rodiklius;

  5) apskaičiuoti pinigų grąžos santykinius rodiklius;

  6) apskaičiuoti įvairius santykinius rodiklius: mokumo, kapitalo rinkos ir veiklos efektyvumo;

  7) analizuoti kapitalo struktūros ir svertų rodiklius;

  8) kompleksiškai išanalizuoti įmonę, pateikiant apibendrinančias išvados ir atskleidžiant nepanaudotus rezervus;

  9) nustatyti įmonės vertę, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

   

  Rekomenduojamas šis „Bendrovės finansinės atskaitomybės analizės ir vertinimo“ turinys:

  1. Bendra įmonės apžvalga, kurioje galima apibūdinti, kada įmonė buvo įkurta, kaip keitėsi jos teisinis statusas. Įmonės geografinė vieta privalumai ir trūkumai. Įmonės pagrindinė veikla: produkcijos-paslaugų asortimentas, praeitis ir ateities perspektyvos. Šakos apžvalga, konkurentai. Marketingas, rinkos. Valdymo struktūra, vadovai, akcininkai, darbuotojų skaičius, dinamika. Ir kita bendro pobūdžio informacija.

  2. Įmonės finansinės ataskaitos absoliučiais dydžiais, įmonės bendro dydžio balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita; įmonės bazinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Magistrantas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

  3. Pinigų srautų ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Magistrantas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

  4. Koeficientinė analizė.

  Trumpalaikio mokumo ir likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo ir kapitalo struktūros rodikliai. Turto valdymo efektyvumo ir apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Du Pont analizė. Prie pateiktų rodiklių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Magistrantas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

  5. Analizuojamos įmonės vertės apskaičiavimas, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą. Atliekant vertinimą magistrantas, remdamasis atlikta analize, pateikia prognozuojamus pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklius, pagal patektą metodiką apskaičiuoja laisvus pinigų srautus, pagrindžia diskonto normą bei atlieka verslo vertės apskaičiavimus.

  Darbo pabaigoje pateikiami naudotos literatūros bei informacijos šaltiniai.

  EURONEXT Europos biržose listinguojamos įmonės

  NYSE Niujorko biržoje listinguojamos bendrovės

  VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

   

  LITERATŪROS SĄRAŠAS

   

 1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

 2. Karen P. Schoenebeck, Mark P. Holtzman. Interpreting and Analyzing Financial Statements, 5/E ISBN-10: 0136121985, Prentice Hall, 2010, 212 pp

 3. J.MackevičiusJ. Įmonių veiklos analizė. – V.:TEV, 2005, 476 p.

 4. Mackevičius J.Apskaita – V.:Mintis 1994

 5. Buškevičiutė E. Mačerinskienė I. Finansų analizė, Kaunas: Technologija, 2005

 6. Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2005

 7. NASDAQ rodiklių skaičiavimo metodika

 8. Europos vertinimo standartai 2012

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Uždavinių sprendimas ir pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; bendrovės analizė ir jos pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, 3 koliokviumai semestro metu ir egzaminas. Sėkmingai išlaikę koliokviumus ir pristatę bendrovės analizę studentai gali būti atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Bendrovės analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į: Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į bendrovės analizę; analizuojamos bendrovės sudėtingumą; atliktos analizės platumą ir gilumą. Bendrovės analizė ir pristatymas vertinimas dauginamas iš 0,2.

Jei studentas praleido ne daugiau kaip 25 % paskaitų ir pratybų (seminarų) prie galutinio pažymio prisumuojama 1,0 balas.

Koliokviumai (testai) laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % teste pateiktų užduočių. Tik tuo atveju, jei testo pažymys yra aukštesnis nei 4, jis yra dauginamas iš 0,2 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Visų testų teigiami pažymiai privalomi. Jei bent vienas testas buvo įvertintas nepatenkinamu pažymiu galutinis vertinimas bus neigiamas.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Bendrovės analizė ir jos pristatymas 20%

Uždavinių sprendimai paskaitų ir seminarų metu – 10 %

Paskaitų lankomumas – 10%

1-jo koliokviumo pažymio – 20%

2-jo koliokviumo pažymio – 20%

3-jo koliokviumo pažymio – 20%

TESTŲ REZULTATAI
 
Žmogiškųjų išteklių vadyba


Grįžti