Kurso programos

Grįžti

VERSLO FINANSAI (skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 2 kurso Bankininkystės ir Finansų magistrams)VILNIAUS UNIVERSITETO

Ekonomikos fakultetas

  Finansų katedraVERSLO FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

2 kurso Bankininkystės ir Finansų magistrams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

Verslo finansų kurso tikslas plėtoti ir gilinti teorinius bei praktinius bendrovių finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės finansinę veiklą, vystymosi bei plėtros projektus.

Studentas jau turi būti išklausęs dalykus: Įmonių finansai (Finansų valdymas); Finansų rinkos; Investicijos; Tarptautiniai finansai

Verslo finansų kursas praplečia ir pagilina bendrovės finansų valdymo žinias. Kurso metu nagrinėjami šie klausimai: įmonės finansinio valdymo tikslai; finansinių ataskaitų nagrinėjimas; pinigų srautai ir finansinės ataskaitos; standartizuotos finansinės ataskaitos; trumpalaikiai ir ilgalaikiai likvidumo rodikliai; turto valdymo ir pelningumo rodikliai; rinkos vertės rodikliai ir Du Ponto lygybė; finansinio planavimo supratimas; finansinio planavimo modeliai; realizacijos tempų augimo metodas; išorinis finansavimas ir augimas; būsimoji vertė ir sudėtinės palūkanos; dabartinė vertė ir diskontavimas; dabartinių ir būsimųjų verčių palyginimas; sudėtinių piniginių įplaukų dabartinė ir būsimoji vertė; anuitetas ir perpetuitetas; skelbiama metinė palūkanų norma ir efektyvi metinė palūkanų norma. Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Akcijų vertinimas. Dabartinė grynoji vertė; atsipirkimo laiko taisyklė; diskontuota atsipirkimo laiko taisyklė; vidutinė apskaitinė grąža; vidinė pelno norma; vidinės pelno normos apskaičiavimo problemos; pelningumo indeksas; kapitalo investicijų planavimo praktinės problemos; kapitalo investicijų projekto pinigų srautų apskaičiavimo teoriniai pagrindai; kapitalo investicijų projekto finansinės formos bei supaprastintas pavyzdys; kapitalo investicijų projekto išplėstinis pavyzdys; pinigų srauto iš veiklos alternatyvūs apskaičiavimo būdai; sąnaudas mažinančių investicijų įvertinimas; minimalios konkursinės kainos apskaičiavimas; įrangos su skirtinga tarnavimo trukme įvertinimas; planuojama ir faktinė dabartinė grynoji vertė, scenarijų ir kiti „kas jeigu“ analizės metodai; apskaitinio „lūžio taško“ analizė; pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir „lūžio taškas“; pastoviųjų sąnaudų įtaka, analizuojant projektus; kapitalo investicijų finansavimo galimybės ir normavimas.

Gilinant ir plečiant bendrovių finansinio valdymo žinias ir įgūdžius, akcentuojamas probleminis dėstymas ir ypač daug dėmesio bus skiriama atvejų analizei bei jų pristatymui. Kurso apimtis rudens semestre 6 kreditai.

Dalyko aprašas

KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos_konspektai    Testo klausimai 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos_konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas                                                        

Paskaitoskonspektai    Pratybos  Q&P     Testo_klausimai

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos_konspektai   Q&P     Pratybos    Testo klausimai

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos_konspektai  Pratybos  Q&P      Testo  klausimai

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos_konspektai  Pratybos      Q&P  Testo_klausimai  

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitoskonspektai      Q&P       Pratybos      Testo_klausimai   

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

Paskaitos konspektai       Q&P   Pratybos        Testo klausimai    

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

Paskaitoskonspektai Q&P   Pratybos      Testo klausimai   

Vadovėlinė medžiaga (prieiga studentams suteikiama individualiai)   Ch1   Ch2   Ch3 Ch4   Ch5   Ch6   Ch7   Ch8   Ch9    Ch10   Ch 11

ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Atvejų analizės testų klausimai

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos, t.y. ikisekmadienio 17:30. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es). Paskutinėse skaidrėse pateikiami 5-10 klausimų testui. Klausimai uždari su 5 atsakymais iš kurių galima pasirinkti tik 1-ą.

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Testo klausimų kokybė 0-2

8. Kolegų atvejų pristatymų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą, tačiau pirmenybė teikiama dar nedalyvavusiems. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

Atvejų pvz.  

Introductory Exercises

1-1Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16 psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

Note on Bank Loans (25-37 psl. ) (Funding Growth)

39-64 psl.

                           Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)

                            SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                            Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital)

                           Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting)

Debt Policy and Long-Term Financing

 65-93 psl. 

                           E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-92 psl.) (Costs of Financial Distress)

93-105 psl.

                           The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress)

107-143 psl.

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions)

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions)

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions)

143-149 psl.

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage)

151-165 psl.

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets) 

165-179 psl.

                            Stone Container Corporation (A) (165-179 psl.) (Equity Financing)

179-191 psl.

                             MCI Communications Corporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

     193-209 psl.

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities)

211-225 psl.

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing)

       225-241 psl.      

Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution)

243-259 psl.

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization)

261-277 psl.

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)

277-297 psl.

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

                            

297-317 psl.

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)

Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

319-347 psl.

                           The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management)

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

347-361 psl.

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

Valuation and Investment

365-395 psl.

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation) .

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow)

 395-445 psl.

NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)
A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)
                           Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting)

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  

Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples)
Cost of Capital and Valuation
Diversification, the Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital (435- 445 psl. )
447-493 psl.
Cost of Capital at Ameritrade (447-466 psl. ) (Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital)
Pioneer Petroleum Corporation (467-472 psl.) (Risk and the Opportunity Cost of Capital)
Leverage Betas and the Cost of Equity (473-482 psl.) (Leverage Betas)
Marriott Corporation:  the Cost of Capital (Abridged) (483-491 psl.) (Weighted Average Cost of the Capital)
 

TVARKARAŠTIS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

rugsėjis-5

17:30-19:00

506

Įvadinė tema.

 

2

Pr

rugsėjis-5

19:10-20:40

506

Finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

ND 1, 2 ir 3 temos testų klausimai ir 3 temos pratybos

3

Pr

rugsėjis-12

17:30-19:00

506

 

 

4

Pr

rugsėjis-12

19:10-20:40

506

 

 

5

Pr

rugsėjis-19

17:30-19:00

506

1, 2 ir 3 temos testų klausimai ir 3 temos pratybos.  Atvejo analizė Toy World inc.

 

6

Pr

rugsėjis-19

19:10-20:40

506

 Finansinis planavimas Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas


7

Pr

rugsėjis-26

17:30-19:00

506

Sigitas Šiaudinis
Pinigų politikos skyriaus viršininkas Ekonomikos departamentas LB.

Šiuolaikinių pinigų pasiūla: kas ir kaip ją kuria"

8

Pr

rugsėjis-26

19:10-20:40

506

 Atvejų analizė A-Rod: Signing the Best Player in Baseball        Finansinis planavimas Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas


9

Pr

spalis-3

17:30-19:00

506

Sigitas Mitkus,
Director, Financial Markets Policy Department, Ministry of Finance of Lithuania

Aktualiausi klausimai Finansų rinkų politikos srityje (2016 – 2017 m.) 

10

Pr

spalis-3

19:10-20:40

506

Atvejų analizė 1. Debt policy at UST Inc.    2.Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package     


11

Pr

spalis-10

17:30-19:00

506

Atvejų analizė 1. Compania de Telefonos de Chile 2.Tiffany & Company 3. Cox Commucations, Inc. 6.Dell's Working Capita

 

12

Pr

spalis-10

19:10-20:40

506

5,  6 tema pratybos ir testų klausimai


 

 

13

Pr

spalis-17

17:30-19:00

506

Atvejų analizė 1.  Ford Motor Company's Value Enhancement Plan 2. Whirlpool Europe  3. Hospital Corporation of America (A) 4. American Home Products Corporation 5. Marriott Corporation (A) 

 

14

Pr

spalis-17

19:10-20:40

506

5,  6 tema  testų klausimai 7ema. Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. 

ND 7 tema, pratybos ir testų klausimai.

15

Pr

spalis-24

17:30-19:00

506

Rolandas Pakalka

Aplinkos ministerija,  Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas, Strateginio planavimo skyrius

"Strateginioplanavimo procesas viešojo administravimo sektoriuje (praktiniai aspektai)" 

16

Pr

spalis-24

19:10-20:40

506

Atvejų analizė: 1.  SureCut Shears, Inc. 2.Hampton Machine Tool Company    3. Ocean Carriers  4. United Grain Growers Limited    Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas Pratybos.   


17

Pr

spalis-31

17:30-19:00

506

  Atvejų analizė: 1. Merck & Company 2. Net Flix 3.Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) 4. Tree Values


18

Pr

spalis-31

19:10-20:40

506

8 tema Akcijų vertinimas. 9 tema Investavimo kriterijai.

ND 8 ir 9 tema, pratybos ir testų klausimai.

19

Pr

lapkritis-7

17:30-19:00

506

Atvejų analizė: 1. Hampton Machine Tool Company. 2.Valuing Capital investment Projects  3. Divident Policy at FLP Group, 4. Williams, 2002 

  

20

Pr

lapkritis-7

19:10-20:40

506

8 ir 9 tema, pratybos ir testų klausimai.


21

Pr

lapkritis-14

17:30-19:00

506

Atvejų analizė 9 tema, pratybos ir testų klausimai.

 

22

Pr

lapkritis-14

19:10-20:40

506

 Investavimo sprendimų priėmimas

ND 10 tema, pratybos ir testų klausimai. 

23

Pr

lapkritis-21

17:30-19:00

506

Atvejų analizė: 1. Tyre City,Inc. 2. Note on Bank Loans 3. MCI Communications Coporation  4. E.I. du Pont de Nemours and Company  5. Financial Health      6. United Grain Growers Limited (A)

 

24

Pr

lapkritis-21

19:10-20:40

506

 9 tema testų klausimai. 10 tema pratybos ir testų klausimai

Pasiruošimas testui

25

Pr

lapkritis-28

17:30-19:00

EC

Testas (1-10 temos)

 

26

Pr

lapkritis-28

19:10-20:40

506

 

 

27

Pr

gruodis-5

19:10-20:41

EC

Egzaminas (Atvejų ir pristatymų klausimai)

 

28

Pr

gruodis-12

19:10-20:42

EC

Perlaikymas

 
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse, bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, Koliokviumas semestro metu ir egzaminas. Studentams, jau išklausiusiems Verslo finansų arba analogišką kursą bakalauro studijų metu, gali būti užskaityti vertinimai, su sąlyga, kad jie savo žinias įrodys praktinių užsiėmimų metu. 

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į: Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Testo klausimų kokybę. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,4.

Jei studentas praleido ne daugiau kaip 25 % paskaitų ir pratybų (seminarų) prie galutinio pažymio prisumuojama 1,0 balas.

Koliokviumas ir egzaminas laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Koliokviumo ir egzamino pažymys dauginamas iš 0,2 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai ir aktyvumas paskaitų metu – 10 %

Paskaitų lankomumas – 10%

Atvejo analizė ir pristatymas – 40 %

Koliokviumas(1-10 temos) pažymio – 20 %

Egzaminas iš atvejų analizės ir pristatymų klausimų – 20 %

                     TESTŲ REZULTATAI

                                  Bankininkystė         FinansaiGrįžti