Kurso programos

Grįžti

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ (VU EF 1 kurso Verslo ekonomika specialybės magistrams)

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

EKONOMIKOS FAKULTETAS

 

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

Nuolatinių (sesijinių) magistrantūros studijų

Verslo ekonomikos studentams

parengė  Prof. dr. A.Paškevičius

           Finansinės atskaitomybės analizės dalyko tikslas- suteikti studentams žinias, reikalingas profesiniam darbui pasirinktoje specialybėje. Finansinės atskaitomybės analizės srityje keliamas tikslas parengti specialistą, mokantį sudaryti finansines ataskaitas, naudotis finansiniais-analitiniais techniniais būdais, turintį analitinių sugebėjimų ir gebėjimų kontroliuoti finansinę veiklą, bei mokantį pateikti racionalius pasiūlymus analizės metu atskleistiems rezervams panaudoti. Kurso tikslas ne tik supažindinti su teoriniais pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius analizuojant finansines ataskaitas. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir savarankiško darbo užduotis. Kurso apimtis 5 kreditai.

Įsisavinę finansinės atskaitomybės analizės dalyką studentai turi:

1. Suprasti ekonominės informacijos reikšmę, finansinės atskaitomybės sudėtį valdymo sistemoje bei mokėti ją sudaryti;

1.    Mokėti analizuoti pagrindinės finansines ataskaitas horizontaliai ir vertikaliai.

2.    Mokėti analizuoti balansą ir įmonės apyvartinį kapitalą.

3.    Mokėti analizuoti pelno (nuostolio) ataskaitą. Mokėti apskaičiuoti pelningumo rodiklius.

4.    Mokėti analizuoti pinigų srautų ataskaitą, įgyti žinių apie pinigų srautų valdymą įmonėje ir nušviesti pinigų srautų ataskaitos vietą finansinių ataskaitų sistemoje. Išmokyti apskaičiuoti pinigų grąžos santykinius rodiklius.

5.    Mokėti apskaičiuoti įvairius santykinius rodiklius: mokumo, kapitalo rinkos ir veiklos efektyvumo.

6.    Mokėti analizuoti kapitalo struktūros ir svertų rodiklius.

7.    Mokėti kompleksiškai išanalizuoti įmonę, pateikiant apibendrinančias išvados ir atskleidžiant nepanaudotus rezervus.

8.     Sugebėti nustatyti įmonės vertę, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

Dalyko turinį sudaro temos: Finansinė atskaitomybė ir jos vaidmuo finansų valdyme. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai. Pinigų srautų ataskaita ir jos analizė; Horizontali ir vertikali Balanso ir Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir pasirinkimo principai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Veikos efektyvumo rodiklių analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Pelningumo analizė. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė. Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas. Bendrovės vertės apskaičiavimas diskontuotų pinigų srautų metodu.

KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į Finansinės atskaitomybės analizę (1 skyrius. Fundamentals of Corporate Finance. Stephen A. Ross)

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai      Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius. Fundamentals of Corporate Finance. Stephen A. Ross)

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

   Paskaitos konspektai     Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas  (3 skyrius. Fundamentals of Corporate Finance. Stephen A. Ross)

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

       3.3.1. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė

       3.3.2. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė

       3.3.3. Apyvartumo rodiklių ir veikos efektyvumo rodiklių analizė

       3.3.4. Pelningumo rodiklių analizė

       3.3.5. Kapitalo rinką apibūdinančių rodiklių analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai      Testo klausimai 

4. Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė (5 skyrius. Fundamentals of Corporate Finance. Stephen A. Ross)

4.1.   Būsimoji vertė ir jos nustatymas

4.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

4.3.   Daugiau apie dabartinę ir būsimąją vertę

Paskaitos konspektai       Testo klausimai

5.     Diskontuotų pinigų srautų vertinimas (6 skyrius. Fundamentals of Corporate Finance. Stephen A. Ross)

5.1.   Dabartinė ir būsimoji sudėtinių pinigų srautų vertė.

5.2.   Pinigų srautų vertinimo lygiai: Anuitetas ir perpetuitetas.

5.3. Normų palyginimas: sudėjimo efektas

5.4.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai            Testo klausimai

6. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu

6.1. Verslo vertinimo objektas ir vertinimo atvejai

6.2 . Verslo vertinimo principai ir požiūriai

6.3. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų požiūriu

Paskaitos konspektai           Verslo vertės apskaičiavimo modelisLITERATŪROS SĄRAŠAS

1.    Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2009.

2.    Karen P. Schoenebeck, Mark P. Holtzman. Interpreting and Analyzing Financial Statements, 5/E ISBN-10: 0136121985, Prentice Hall, 2010, 212 pp

3.    J.MackevičiusJ. Įmonių veiklos analizė. – V.:TEV, 2005, 476 p.

4.    Mackevičius J.Apskaita – V.:Mintis 1994

5.    Buškevičiutė E. Mačerinskienė I. Finansų analizė, Kaunas: Technologija, 2005

6.    Galinienė B. „Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos“. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2015

7.    NASDAQ rodiklių skaičiavimo metodika

8.    Europos vertinimo standartai 2012

9.    VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

10.    NYSE

11.  EURONEXT

12.  Investopedija

13. Morningstar

MOKYMO METODAIPaskaitų metu bus akcentuojama savarankiškų dalyko studijų specifika ir svarba. Kiekvienas studentas semestro metu analizuoja ir iki semestro pabaigos pristato iš EURONEXT arba NYSE sąrašo studento pasirinktos įmonės finansinių ataskaitų analizę bei pateikia savo interpretaciją. Parinktos įmonės analizės pabaigoje pateikiamas verslo vertės apskaičiavimas, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

LANKOMUMO REIKALAVIMAI


Ne mažiau kaip 66 % užsiėmimų.


TVARKARAŠTIS IR NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pasirengimas paskaitoms (namų darbai) Pastabos

1

Št

kovas-4

10:00-11:30

410a.

Įvadinė tema

Peržiūrėti 1-4 temų paskaitų medžiagą (atsispausdinti ją). Turėti kalkuliatorių (reikalavimai 1-os paskaitos Nr. 3 skaidrėje)

2

Št

kovas-4

11:40-13:10

410a.

Finansinės ataskaitos.

 

3

Št

kovas-4

13:20-14:50

410a.

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

 

4

Št

kovas-4

15:00-16:00

410a.

Pinigų laiko vertė.

Namų darbai: 1, 2, 3 temos testų klausimai. Pasirinkti įmonę savarankiškai užduočiai atlikti.

5

Št

kovas-18

9:00-10:30

410a.

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

 

6

Št

kovas-18

10:40-12:10

410a.

Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu

 

7

Št

kovas-18

12:20-13:50

410a.

 1 ir 2 temos testų klausimų aptarimas

 

8

Št

kovas-18

14:00-15:00

410a.

3 temos testų klausimų aptarimas. Savarankiškos užduoties aptarimas

Namų darbai: 4 ir 5 temos testų klausimai.

9

Št

kovas-25

9:00-10:30

410a.

4 temos testų klausimų aptarimas

 

10

Št

kovas-25

10:40-12:10

410a.

5 temos testų klausimų aptarimas

 

11

Št

kovas-25

12:20-13:50

410a.

Konsultacija rengiant savarankišką užduotį

 

12

Št

kovas-25

14:00-15:00

410a.

Konsultacija rengiant savarankišką užduotį

Namų darbai: Pasirengimas egzaminui. Bandomieji testai. Savarankiška užduotis.

13

Št

balandis-8

9:00-10:00

EC

EGZAMINAS 

 


 

 

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI


Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50% pateiktų užduočių bei pateikti savarankišką užduotį, - pasirinktos įmonės finansinės atskaitomybės analizę ir verslo vertės apskaičiavimą, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

VERTINIMO BŪDAS


Galutinis pažymys apskaičiuojamas svertinio vidurkio būdu pagal savarankiškos užduoties vertinimą ir egzamino užduoties rezultatus, svoriais, naudojant pažymio sudėties koeficientus. (60 % egzaminas + 40 % darbas semestro metu).


Savarankiška užduotis

                                                     

     REZULTATAI

                       

                                                               

 


Grįžti